Általános szakos tájékoztató

1939899_937836582894614_2900342036291707065_n

1. A képzés pontos megnevezése

Kommunikáció- és médiatudomány szak

2. Tantervi követelmények

2.0 Általánosan: előadások és szemináriumok
Az előadások időpontjai kötöttek, ám a szemináriumok (gyakorlati foglalkozások) esetében több opcionális időpont közül kell választani egyet-egyet. Az előadások kollokviummal, azaz vizsgával (az órarendben „koll”); a szemináriumok pedig gyakorlati jeggyel (az órarendben „gyj”) teljesítendők.

2.1. Alapszakon
BA-szinten a 2017/18. tanévtől felmenő rendszerben a szakos tantárgyak 170 kreditje mellett még 10 kreditnyi szabadon választható tanegységet kell teljesítenie a hallgatóknak.

[Tanterv: alapszak; levelező; minor.]

2.2. Mesterszakon
MA-szinten a szakos tantervben biztosított 110 kredit mellett még 10 kreditnyi szabadon választható tanegységet kell teljesítenie a hallgatóknak.

[A tantervek részletesen itt.]

3. Szakmai gyakorlat

3.1. Alapszakon
A 2017/18. tanévtől felmenő rendszerben a kommunikáció- és médiatudomány alapszak külső gyakorlóhelyen teljesítendő kötelező szakmai gyakorlata egy féléves, 10 kredit értékű, nappali képzésen minimum 120 óra, levelező képzésen minimum 48 óra időtartamú.

3.2. Mesterszakon
A 2017/18. tanévtől felmenő rendszerben a kommunikáció- és médiatudomány mesterszak külső gyakorlóhelyen teljesítendő kötelező szakmai gyakorlata egy féléves, 10 kredit értékű, nappali képzésen minimum 120 óra, levelező képzésen minimum 48 óra időtartamú.

Ezeken túl hallgatóinknak félévi rendszerességgel hirdetünk meg különféle fakultatív gyakornoki lehetőségeket. Az aktuális pályázatok tanszékünk honlapján és Facebook-oldalán találhatók meg.

4. Nyelvi követelmények

4.1. Alapszakon
Legalább egy élő idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

4.2. Mesterszakon
Vagy az alapszakos oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga. Vagy egy ettől eltérő nyelvből tett második középfokú C típusú nyelvvizsga.

[Az idegennyelvi képzés lehetőségét nem a tanszék biztosítja! Ennek további részletei felől a DE Idegennyelvi Központjában lehet érdeklődni.]

5. Testnevelés

A DE Tanulmányi és vizsgaszabályzatának (itt) értelmében alapszakon két félév, mesterszakon pedig egy félév erejéig kötelező testnevelési modult teljesíteni.

[A testnevelési foglalkozásokat nem a tanszék szervezi! Ezek felől itt lehet tájékozódni.]

6. Félévente rendszeres kötelezettségek

6.1. Félévkezdés
• Beiratkozás és tárgyfelvétel: a szorgalmi időszak kezdetét közvetlenül megelőző „regisztrációs héten”. A kurzusválasztást tantárgyfelvételnél az aktuális szakos órarendek és tematikák segíthetik (alapszakos tematikák itt; mesterszakos tematikák itt).
• Tanítás kezdete: a szorgalmi időszak legelső (azaz a regisztrációs hetet követő) hetétől.

6.2. Óralátogatás a szorgalmi időszakban
• A DE Tanulmányi és vizsgaszabályzata (itt) alapján a szemináriumokról való hiányzás megengedhető mértéke három alkalom.

6.3. Vizsgaidőszak
• Sikertelen vizsga javítása: a hallgató egy vizsgaidőszakban minden tárgyból legföljebb háromszor vizsgázhat.
• Sikeres vizsga javítása: félévenként legfeljebb két tárgyból, tantárgyanként egy alkalommal a vizsgaidőszakon belül lehetséges. A javítóvizsga értékelése végleges, kivéve, ha az eredmény elégtelen.
• Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és minden további vizsgaalkalom (bármely félévben) már ismételt javítóvizsgának számít, ami csak vizsgadíj fejében vehető fel az elektronikus tanulmányi rendszerben. Ezért ilyen esetekben a hallgatónak ügyelnie kell, hogy az ismételt javítóvizsga elektronikus felvétele előtt még időben gondoskodhasson a vizsgadíj befizetéséről, átutalásáról és a rendszerben aktiválásáról. (Mindez egy-két napot bizonnyal igénybe vesz).
• Ugyanazon tárgyból az egyes kollokviumok között legalább két (naptári) napnak kell eltelnie. A határidőbe a sikertelen vizsga napja és a megismételt vizsga napja nem számít bele.
• Az oktatók a vizsgaidőszak elején az összes vizsgaidőpontjukat meghirdetik, a vizsgaidőszak közben új időpontok nem születnek – ennek tudatában kell a hallgatóknak megtervezniük a saját munkarendjüket.

7. Specializációválasztás

A kommunikáció- és médiatudományi alapszak hallgatói csak szakon belüli 50 kredites képzésre jelentkezhetnek. Két specializáció közül választhatnak: szervezeti kommunikátor vagy újságíró. A választás a 3. félévben történik.
Ezzel kapcsolatos további tudnivalók itt.
A mesterszakon nincs specializációs bontás.

8. Alapszakos záródolgozat és mesterszakos szakdolgozat

Az alapszakos záródolgozat követelményeiről itt tájékozódhat.

A mesterszakos szakdolgozat követelményeiről itt tájékozódhat.

9. Alapszakos záróvizsga és mesterszakos államvizsga

Az alapszakos záróvizsgáról itt tájékozódhat.

A mesterszakos államvizsgáról itt tájékozódhat.

10. Végzős hallgatók kreditellenőrzése

Az alapszakos hallgatók kreditellenérzéséről itt tájékozódhat.

A minoros hallgatók kreditellenőrzéséről itt tájékozódhat.

A mesterképzős hallgatók kreditellenőrzéséről itt tájékozódhat.